Library Schedule 2018-2019

Monday:                            Tuesday:                               Wednesday:                           Thursday:                               Friday:
9:15-10:00 Duddy          9:15-10:00 Mehigan          9:15-10:00 Thomas             9:15-10:00 McPhail            9:15-10:00 Gamboni
10:00-10:45 Jones          10:00-10:45 Taveras         10:00-10:45 Messina          10:00-10:45 Richard         10:00-10:45 Holly
12:00-12:30 Fioretti       12:00-12:30 Ruperez         12:00-12:30 Lewis                12:00-12:30 Adamson      12:00-12:30 Lawton
12:30-1:00 Foss               12:30-1:15 Coppola             12:30-1:15 Adamson              1:15-2:00 Ginnity                1:15-2:00 Mazeika
1:15-2:00 Galdamez       1:15-2:00 Wallace               1:15-2:00 Krasinski               2:00-2:45 Fioretti               2:00-2:45 Lewis
2:00-2:45 Foss                2:00-2:45 Lawton               2:00-2:45 Rupert