Library Schedule 2019-2020

Monday

9:15-10:00 Duddy

10:00-10:45 Taveras

12:00-12:30 Fioretti

12:30-1:00 Lewis

1:15-2:00 Galdamez

Tuesday

9:15-10:00 McPhail

10:00-10:45 Schuster

11:55-12:40 Foss/Lewis

1:15-2:00 Coppola

2:00-2:45 Ruperez

Wednesday

9:15-10:00 Thomas

10:00-10:45 Holly/Jones

12:00-12:30 Ruperez

12:30-1:00 Foss

1:15-2:00 Mazeika

2:00-2:45 Adamson

Thursday

9:15-10:00 Mehigan

10:00-10:45 Richard

12:45-1:30 Krasinski/Ginnity

2:00-2:45 Lawton

Friday

9:15-10:00 Gamboni

10:00-10:45 Jones

12:00-12:45 Fioretti/Lewis

12:45-1:30 Krasinski/Loomis

1:30-2:00 Lawton

2:15-2:45 Adamson